Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Helpen vrijwilligers
Maatje vrijwilliger
Wie houdt de mantelzorger overeind
Af en toe samen eten eenzaamheid

Voorzitter Raad van Toezicht

Stichting Malkander is een middelgrote maatschappelijke onderneming in de gemeente Ede. Wij voeren dienstverlenende activiteiten uit met betrekking tot kinderopvang en sociaal werk (o.a. buurtwerk, jongerenwerk,). Binnen de organisatie zijn ongeveer 170 personen werkzaam. Het werk wordt uitgevoerd op meer dan 30 locaties binnen de gemeente.

Governancecode voor de Welzijnssector

In 2002 verscheen: ‘Bestuur en verantwoording helder regelen’, van Sociaal Werk Nederland. In 2016 kwam daarop een vervolg: de Governancecode Sociaal Werk Nederland. Deze code biedt bestuurders, commissarissen en toezichthouders van organisaties in het welzijns- en maatschappelijke dienstverleningsveld drie keuzemogelijkheden in governance modellen:

 • het Raad van Toezichtmodel
 • het model toezichthoudend bestuur
 • het model instruerend bestuur


Het profiel van de Raad van Toezicht van de Stichting Malkander is gebaseerd op het model met een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De kaders die in de code worden aangegeven vormen de basis van de profielen.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Malkander bestaat uit 5 leden. In de profielen wordt rekening gehouden met de noodzaak dat de leden gezamenlijk over de gewenste deskundigheden en kwaliteiten beschikken om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de bedrijfsprocessen van de organisatie.

De Raad van Toezicht heeft als doel het toezicht houden op de besturing van de organisatie en het realiseren van goede dienstverlening. De maatschappelijke dienstverlening moet voldoen aan wet- en regelgeving, aan de missie en visie van de organisatie (voldoet zij aan haar maatschappelijke opgave) en waarde toevoegen voor de cliënten van de stichting.

De Raad van Toezicht is gehouden om volgens de Governanceregels in ieder geval toezicht te houden op:

 • De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de organisatie.
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie.
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
 • De financiële verslaglegging.
 • De kwaliteit en veiligheid van dienstverlening.
 • De verhouding met belanghebbenden.
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie.

Naast de formele rollen als toezichthouder (werkgever, adviseur, controleur en goedkeurder) dienen de leden van de raad ook als inspirator en verbinder te kunnen fungeren.
Bij dit alles zijn de grondpatronen: distantie en betrokkenheid, waarbij rolvastheid als toezichthouder een voorwaarde is.

De raad heeft als rol het geweten van de organisatie. Om dit te kunnen waarmaken ontvangt de Raad van Toezicht periodiek rapportages teneinde een betrouwbaar inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de instelling, bevraagt hij de bestuurder en andere relevante partijen (zoals OR, CCR , accountant en gemeente).

Daarnaast dienen de leden van de raad ook hun kennis up-to-date te houden (beleidsmatig, financieel en inhoudelijk) om een kwalitatief sterk klankbord voor de Raad van Bestuur te kunnen bieden. Jaarlijks evalueert de raad haar functioneren, al dan niet in samenwerking met een externe begeleider.

De Raad van Toezicht toetst haar handelen aan de Governancecode en haar samenstelling aan het Profiel Toezichthouder 2.0 zoals door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg is vastgesteld.

Alle leden zijn in staat om hun integrale toezichthoudersrol in te vullen en hebben daarnaast een extra portefeuille. Deze portefeuilles zijn:

 1. De Voorzitter, kennis van bestuurlijke processen
 2. Portefeuille sociaal werk, welzijn en kinderopvang
 3. Portefeuille financiën en bedrijfsvoering
 4. Portefeuille HR en organisatieontwikkeling
 5. Portefeuille Politiek bestuurlijk/ kennis van de regio

Binnen de Raad van Toezicht vervult een meerderheid van de leden een actieve functie c.q. rol in de samenleving. Er wordt gestreefd naar een goede mix in de verdeling van de vijf zetels in de Raad van Toezicht tussen mannen en vrouwen.

Een deel van de leden is bij voorkeur werkzaam of woonachtig in het verzorgingsgebied, echter op kwalitatieve gronden kan hiervan worden afgeweken. Leden van de Raad van Toezicht beschikken bij voorkeur over een relevant netwerk.

Generiek Profiel Toezichthouder

Voor elk lid van de Raad van Toezicht gelden de volgende basisvaardigheden:

Kennis- en ervaringsgebieden algemeen:

 • Kennis van bestuur en management, bij voorkeur vanuit het( top)management van een middelgrote tot grote publieke/private organisatie;
 • Kennis van de transitie sociaal domein, inzicht in de maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang.
 • Kennis van ontwikkelingen in de welzijnssector op het gebied van kwaliteit, maar ook op het gebied van het (externe) toezicht.
 • Kennis van financiering van de maatschappelijke sector, de WMO en de veranderende relatie met de financier.
 • Kennis van risicomanagement, maar ook van veranderingstrajecten.
 • Inzicht in het veld van stakeholders.
 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Op strategisch niveau kunnen opereren.

Houding en gedrag

 • Affiniteit met de specifieke dienstverlening van Stichting Malkander;
 • Maatschappelijke betrokkenheid;
 • Doelstelling(en) van de organisatie met overtuiging onderschrijven;
 • Besef van voorbeeldfunctie zich uitend in houding en gedrag.

Een lid van de Raad van Toezicht dient aan de volgende persoonskenmerken te voldoen:

 • Affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende tijd beschikbaar.


Specifieke Competenties voor de Voorzitter:

 • Verbinder, vergaderleider, procesbewaker, bevorderen van ieders inbreng, samenvattingen en conclusies formuleren
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Teamleider, initiator, stimulator, bewaker goede sfeer
 • Regisseur van de besturing, organisator, autoriteit, natuurlijk gezag, strategisch en onafhankelijk denker
 • Kennis op het gebied van de sectoren sociaal werk en kinderopvang
 • Bewaker Governance, en (externe) verantwoording Raad van Toezicht
 • Zo nodig woordvoerder intern en extern, netwerker, representatie
 • Klankbord bestuurder, vertrouweling, adviseur
 • Werkgever voor de  bestuurder, beoordeling, beloning, loopbaan

Inlichtingen

Inhoudelijke inlichtingen zijn mogelijk bij mevrouw A. Jonker of de heer Hovinga van de Raad van Toezicht, 0318 – 208050 of via N. Verburg, email nverburg@malkander-ede.nl.

Een informatiepakket is op aanvraag beschikbaar bij N. Verburg, email nverburg@malkander-ede.nl.

Uw schriftelijke reactie kunt u tot 1 juli richten aan Malkander, t.a.v. Raad van Toezicht, hr@malkander-ede.nl.